Kallelse med förslag till dagordning till extra möte den 10 juni 2019 kl.19:00 på Skillinge båtklubb.

Styrelsen för Partrederiet Klara Marie bedömer att det är nödvändigt och förenligt med en god fortsatt verksamhet att föreningen upptar lån i Sparbanken Syd. Företrädare för banken har givit ett s.k. lånelöfte om 300 000 kr med goda villkor. Av 9 § i föreningens stadgar framgår dock följande; ”Styrelsen får icke upptaga lån i föreningens namn utan årsmötets eller extra mötes godkännande.”

Styrelsen föreslår därför att det extra mötet ska besluta följande; Det extra mötet beslutar att godkänna att styrelsen för föreningen partrederiet Klara Marie under år 2019 upptar högst 300 000 kr i lån från Sparbanken Syd och godkänner att styrelsen som en del därav under juni månad år 2019 upptar ett lån om 100 000 kronor från banken.

Dagordning

  1. Val av ordförande och vice ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två justeringspersoner
  4. Godkännande av kallelsen
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Styrelsen redogör kort för det ekonomiska läget och anledningen till den extra stämman
  8. Beslut angående upptagande av lån
  9. Övriga frågor

För styrelsen;
Bengt Nörby, ordförande

Scroll to Top